Menu
A+ A A-

Rejestracja 2018

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać imię i nazwisko
Niepoprawny adres e-mail lub użytkownik zarejestrowany
Proszę podać stanowisko
Proszę podać miejsce pracy
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Pole niezbędne do prawidłowej rejestracji na Forum
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, iż: Administratorem danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl, dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i udziału w Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2018 („Forum”) na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO oraz art. 11 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.1998 nr 91 poz.576, ze zm.). Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych to: firma Don Brando Sp. z o.o. realizującą obsługę merytoryczną i organizacyjną Forum na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, instytucja (którą osoba reprezentuje), zajmowane stanowisko, adres e-mail. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres realizacji Forum oraz na podstawie przepisów o archiwizacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, konsekwencją ograniczenia przetwarzania będzie brak możliwości udziału w Forum. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych ( prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO). Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna , iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w Forum.
Koszty noclegu pokrywa uczestnik. Rezerwacja we własnym zakresie:
tel. (44) 735 32 61, kom. 609 520 133, e-mail: recepcja@hotel-wodnik.com.pl Hasło: "Łódzkie promuje"
(*) - pole obowiązkowe